OFICJALNA STRONA KLUBU

Witamy na stronie
Klubu Sportowego
Błękitni Modlnica

Regulamin Wrzosy

Strefa rodzica

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIX/668/2023  Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 maja 2023 r.

 

 

Regulamin korzystania z boiska sportowego w Modlniczce ul. Wrzosy

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Boiskiem sportowym w Modlniczce, ul. Wrzosy (dalej: „Boisko”) zarządza Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach (32-085), Plac Wspólnoty 1 (dalej: “Administrator”).
 2. Administrator zapewnia obsługę Boiska, w tym dba o jego stan techniczny oraz pobiera opłaty za wstęp, a także zawiera umowy najmu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Boiska.
 4. Warunkiem korzystania z Boiska jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  i bezwzględne przestrzeganie zawartych w nim postanowień.
 5. W przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do wydania bezwzględnego zakazu korzystania z Boiska. 
 6. Boisko czynne jest przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00. W święta Boisko jest nieczynne.
 7. Przez Użytkowników Boiska należy rozumieć osoby korzystające z Boiska prowadzonego przez Administratora, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę najmu.
 8. Pierwszeństwo w wynajmie Boiska mają grupy szkolne i kluby sportowe działające na terenie Gminy Wielka Wieś.

 

§2.

Zasady korzystania z Boiska

 1. Użytkownicy Boiska zobowiązani są do:
  • korzystania z Boiska i wszelkich urządzeń znajdujących się na jego terenie, zgodnie  z ich przeznaczeniem;
  • punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
  • utrzymania czystości na terenie Boiska;
  • zabezpieczenia wartościowego mienia w odpowiednim zakresie;
  • przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, a także przepisów dotyczących porządku publicznego;
  • zgłaszania wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia lub pracownikom obsługi Boiska.
  • stosowania się do poleceń pracowników obsługi Boiska;
  • zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia lub pracownikom obsługi Boiska;
  • posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przez co rozumie się obuwie z płaską podeszwą bez kolców i korków metalowych, przy czym dopuszcza się używanie krótkich korków gumowych, tzw. "turfów".
 2. Użytkownikom Boiska zabrania się:
  • stosowania obuwia z korkami lub innego, mogącego uszkodzić nawierzchnię;
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem Boiska tj.:

rowery, motorowery, rolki, deskorolki, a także wszelkich pojazdów mechanicznych;

  • niszczenia płyty sportowej i osprzętu boisk;
  • wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie boiska;
  • manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających na terenie Boiska; 
  • przebywania na terenie Boiska pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • zanieczyszczania nawierzchni błotem, gumą do żucia itp.;
  • ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń;
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  • wprowadzania zwierząt;
  • przebywania i korzystania z Boiska poza godzinami otwarcia.
 1. Zajęcia zorganizowane tj. zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych, mogą odbywać się wyłącznie w obecności wyznaczonego opiekuna grupy.
 2. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkowników zapisów niniejszego paragrafu, Administrator może odmówić wejścia na teren Boiska.
 3. Użytkownicy Boiska ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie, powstałe podczas korzystania z Boiska.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z Boiska oraz za pozostawione przez Użytkowników Boiska mienie. 
 5. Użytkownicy korzystają z Boiska na własną odpowiedzialność.
 6. Korzystający z Boiska:
  • korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe),
  • są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania czasookresu swoich zajęć oraz punktualnego i sprawnego opuszczania Boiska po zakończeniu zajęć, co umożliwi terminowe rozpoczęcie zajęć przez następną grupę korzystających.
 7. Obowiązkiem osób korzystających z Boiska jest:
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu,
  • stosowanie właściwego obuwia sportowego,
  • utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektu, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna.
 8. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać na obiektach jedynie w wyznaczonych miejscach. Administrator zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie obiektu w kwocie do wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.

 

§3.

Opłaty

 1. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Korzystanie z Boiska jest odpłatne. 
 2. Wysokość opłat za korzystanie z Boiska jest regulowana poprzez Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Gminie Wielka Wieś, które dostępne jest na stronie internetowej Administratora:

www.wielka-wies.pl 

 

§4.

Warunki rezerwacji Boiska 1.         Rezerwacji      Boiska             można             dokonać          telefonicznie   pod      numerem         telefonu          podanym  na stronie internetowej Administratora mailowo pod adresem: promocja@wielka-wies.pl lub u obsługi Boiska.

 1. Oprócz jednorazowych rezerwacji, istnieje możliwość zawarcia z Administratorem odrębnej

umowy najmu długoterminowego, która gwarantuje korzystanie z Boiska  w określonym dniu tygodnia i określonych godzinach. W przypadku umów długoterminowych możliwe jest zastosowanie rabatu od obowiązujących stawek jednorazowych.

 1. Przed wejściem na Boisko, każdorazowo należy zgłosić się do obsługi Boiska w celu okazania dowodu  wcześniejszego uiszczenia  opłaty oraz sprawdzenia zgodności rezerwacji z harmonogramem korzystania z Boiska.
 2. W przypadku awarii lub nieodpowiedniego stanu technicznego Boiska, który nie wynika z winy

Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie. Opłata za niewykorzystaną rezerwację zostanie zwrócona, a Administrator ustali inny odpowiadający Użytkownikom termin.

 

§5.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Administrator ma obowiązek poinformowania o tym Użytkowników poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na swojej stronie internetowej.  
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany godzin otwarcia boiska piłkarskiego. Aktualny harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Administratora.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do Administratora: poniedziałek- piątek w godz. od 7:30 do 14:00 pod numerem tel. 12 419-17-01, bądź drogą elektroniczną, na adres: promocja@wielka-wies.pl. 

Partnerzy