OFICJALNA STRONA KLUBU

Witamy na stronie
Klubu Sportowego
Błękitni Modlnica

Regulamin hali łukowej

Strefa rodzica

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LIX/668/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 maja 2023 r.

 

Regulamin korzystania z hali łukowej z boiskiem sztucznym w Modlnicy

 

§1. 

Postanowienia ogólne

 1. Halą łukową z boiskiem sztucznym (dalej: “Hala”) zarządza Urząd Gminy z siedzibą w Szycach (32-085), Plac Wspólnoty 1 (dalej: “Administrator”).
 2. Administrator zapewnia obsługę Hali, w tym dba o jej stan techniczny oraz pobiera opłaty za wstęp, a także zawiera umowy najmu.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Hali.
 4. Warunkiem korzystania z Hali jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i bezwzględne przestrzeganie zawartych w nim postanowień.
 5. W przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do wydania bezwzględnego zakazu korzystania z Hali. 
 6. Hala czynna jest przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00. W święta Hala jest nieczynna.
 7. W okresie kwiecień - czerwiec oraz wrzesień - listopad, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00, Hala przeznaczona jest na zajęcia szkolne.
 8. W pozostałym czasie, w którym nie odbywają się zajęcia szkolne, Hala jest dostępna dla innych podmiotów, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. 
 9. Przez Użytkowników Hali należy rozumieć osoby korzystające z Hali prowadzonej przez Administratora, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę najmu.

 

§2.

Zasady korzystania z Hali

 1. Użytkownicy Hali zobowiązani są do:
  • korzystania z Hali i wszelkich urządzeń znajdujących się na jej terenie, zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
  • utrzymania czystości na terenie Hali;
  • zabezpieczenia wartościowego mienia w odpowiednim zakresie;
  • przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, a także przepisów dotyczących porządku publicznego;
  • zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia lub pracownikom obsługi Hali.
  • stosowania się do poleceń pracowników obsługi Hali;
  • posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przez co rozumie się obuwie z płaską podeszwą bez kolców i korków metalowych, przy czym dopuszcza się używanie krótkich korków gumowych, tzw. "turfów".
 2. Użytkownikom Hali zabrania się:
  • stosowania obuwia z korkami lub innego, mogącego uszkodzić nawierzchnię;
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem Hali tj.:

rowery, motorowery, rolki, deskorolki, a także wszelkich pojazdów mechanicznych;

  • niszczenia płyty sportowej i osprzętu;
  • wchodzenia na urządzenia sportowe oraz elementy konstrukcji;
  • manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających na terenie Hali; 
  • przebywania na terenie Hali pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • zanieczyszczania nawierzchni błotem, gumą do żucia itp.;
  • ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń;
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  • wprowadzania zwierząt;
  • przebywania i korzystania z Hali poza godzinami otwarcia.
 1. Zajęcia zorganizowane tj. zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych, mogą odbywać się wyłącznie w obecności wyznaczonego opiekuna grupy. 
 2. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkowników zapisów niniejszego paragrafu, Administrator może odmówić wejścia na teren Hali.
 3. Użytkownicy Hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie, powstałe podczas korzystania z Hali.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania  z Hali oraz za pozostawione przez Użytkowników Hali mienie. 
 5. Użytkownicy korzystają z Hali na własną odpowiedzialność.
 6. Korzystający z Hali:
  • korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe),
  • są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania czasookresu swoich zajęć oraz punktualnego i sprawnego opuszczania płyty sali po zakończeniu zajęć, co umożliwi terminowe rozpoczęcie zajęć przez następną grupę korzystających.
 7. Obowiązkiem osób korzystających z Hali jest:
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu,
  • stosowanie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali sportowej zabrudzeń i rys),
  • utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektu, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna.
 8. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać na obiektach jedynie w wyznaczonych miejscach. Administrator zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie obiektu w kwocie do wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.

 

§3.

Opłaty

 1. Z wyjątkiem czasu, w którym Hala udostępniania jest na cele zajęć szkolnych prowadzonych przez placówki oświatowe utworzone przez Gminę Wielka Wieś, korzystanie z Hali jest odpłatne. 
 2. Wysokość opłat za korzystanie z Hali jest regulowana poprzez Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Gminie Wielka Wieś, które dostępne jest na stronie internetowej Administratora: www.wielkawies.pl/dla-mieszkancow/sport-i-rekreacja. 

 

§4.

Warunki rezerwacji Hali 1.           Rezerwacji      Hali     można             dokonać          telefonicznie   pod      numerem         telefonu          podanym  na stronie internetowej Administratora mailowo pod adresem: promocja@wielka-wies.pl lub u obsługi Hali.

 1. Oprócz jednorazowych rezerwacji, istnieje możliwość zawarcia z Administratorem umowy najmu długoterminowego, która gwarantuje korzystanie z Hali w określonym dniu tygodnia i określonych godzinach. W przypadku umów długoterminowych możliwe jest zastosowanie rabatu od obowiązujących stawek jednorazowych.
 2. Opłaty za wynajem jednorazowy wnoszone są „z góry”, w momencie potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Opłaty za wynajmy długoterminowe wnoszone są zgodnie z terminem ustalonym w zawartej umowie. 5. Przed wejściem na Halę, każdorazowo należy zgłosić się do obsługi Hali w celu okazania dowodu wcześniejszego uiszczenia opłaty oraz sprawdzenia zgodności rezerwacji z harmonogramem korzystania z Hali.

6.            W przypadku awarii lub nieodpowiedniego stanu technicznego Hali, który nie wynika z winy

Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie. Opłata za niewykorzystaną rezerwację zostanie zwrócona, a Administrator ustali inny odpowiadający Użytkownikom termin.

 

§5.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Administrator ma obowiązek poinformowania o tym Użytkowników poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na swojej stronie internetowej.  
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany godzin otwarcia hali łukowej. Aktualny harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Administratora.
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania hali łukowej należy zgłaszać do Administratora: poniedziałek- piątek w godz. od 7:30 do 14:00 pod numerem tel. 12 419-17-01, bądź drogą elektroniczną, na adres: promocja@wielka-wies.pl.

 

 

Partnerzy