OFICJALNA STRONA KLUBU

Witamy na stronie
Klubu Sportowego
Błękitni Modlnica

Regulamin klubu

Strefa rodzica

 

 

REGULAMIN

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO “BŁĘKITNI” MODLNICA

§ 1

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Modlnica (zwany dalej „Klubem”) zrzesza zawodników w oparciu o postanowienia statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

Warunkami przynależności do Klubu są:

 1. Przydział  do grupy przez trenera prowadzącego.
 2. Złożenie deklaracji o chęci przynależenia do Klubu.
 3. Posiadanie ważnych badań lekarskich zezwalające na uprawianie sportu w danej dyscyplinie.
 4. Pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie rodzica.
 5. Opłacenie składek członkowskich.
 6. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

§ 3

 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej corocznie określa Zarząd Klubu. Składając deklarację przynależności do Klubu, zawodnik deklaruje składkę za cały rok kalendarzowy.
 2. W szczególnych przypadkach kandydat do członkostwa w Klubie może poprosić Zarząd o dofinansowanie składki członkowskiej. Prośbę wraz z jej umotywowaniem należy złożyć na piśmie do Zarządu Klubu, wg wzoru do pobrania ze strony internetowej Klubu.

§ 4

 1. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną. W tym celu Klub: a/ zapewnia organizację całorocznych zajęć szkoleniowych w odpowiedniej grupie wiekowej, b/ zapewnia udział imprezach organizowanych przez Klub (zawody sportowe, turnieje itp.),
 2. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do:

a/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz imprezach sportowych wg harmonogramu,

b/ wypełniania poleceń trenera/instruktora w trakcie zajęć i imprez oraz zachowywania się w sposób kulturalny, c/ dbałości o dobre imię Klubu,

d/ dbałości o powierzony sprzęt i przybory sportowe,

e/ przestrzeganie przepisów BHP i zasad dyscypliny podczas zajęć i imprez, f/ terminowego wykonywania badań lekarskich,

g/ dbałość o obiekty i infrastrukturę klubową (szatnie, boiska ) h/ terminowe opłacanie miesięcznych składek członkowskich.

§ 5

Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć w grupach ogłasza Klub. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą trenerzy/instruktorzy. Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia, jak i za odprowadzenie ich po zajęciach do miejsca zamieszkania.

§ 6

Klub zapewnia sprzęt sportowy i materiały szkoleniowe zawodnikom uczestniczącym w zajęciach.

§ 7

Każdy zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności przez działania i postawy zgodne z Statutem Klubu oraz etyką sportową i zasadami fair-play.

§ 8

 1. Koszty wyjazdów na obozy sportowe, turnieje zagraniczne itp. pokrywają uczestnicy, w szczególności obejmują one: ubezpieczenie, przejazdy, noclegi, wyżywienie, koszty obsługi szkoleniowców i inne niezbędne dla realizacji zadań szkoleniowych.
 2. Decyzją Zarządu Klubu koszty i opłaty wymienione w § 8, pkt.1. mogą zostać częściowo lub w całości zrefundowane zawodnikowi. Dotyczyć to może jedynie tych członków Klubu, którzy są zarejestrowani, mają opłacone aktualne składki członkowskie i nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Klubu z uwzględnieniem § 3, pkt.2.

§ 9

Klub ma prawo do przetwarzania danych osobowych zawodnika na potrzeby własne i organizatorów imprez do których zawodnik został zgłoszony.

§ 10

Zawodnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu Klubu, mogą zostać ukarani przez Zarząd zgodnie ze Statutem Klubu.

§ 11

 1. Zmian treści regulaminu dokonuje Zarządu Klubu.
 2. Zaktualizowane wersje regulaminu Klubu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Klubu.

§ 12

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu

Partnerzy